Uw recht

Bij schade veroorzaakt door aardgaswinning, heeft u recht op schadevergoeding door de NAM.
De mijnbouwwet is hier duidelijk over in artikel 33. In dit artikel staat bodembeweging i.p.v. aardbevingen. Om deze reden wordt in de contra-expertiserapporten deze term gebruikt, om in een eventuele gerechtelijke procedure sterker te staan.

Artikel 33
De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 6 of 25, dan wel, ingeval de vergunning haar gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte activiteiten:

1. nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt,
2. schade door bodembeweging wordt veroorzaakt,
3. de veiligheid wordt geschaad, of
4. het belang van een planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen of aardwarmte wordt geschaad.

Omgekeerde bewijslast.
De Tweede Kamer besloot in 2016 tot het invoeren van de omgekeerde bewijslast bij aardbevingsschade, het zogenaamde wettelijke bewijsvermoeden (art BW 6:177a). De bedoeling daarvan was om gedupeerden van schades aan hun woningen als gevolg van de gaswinning in Groningen tegenover de NAM in een betere rechtspositie te brengen. De NAM moet vanaf 1 januari 2017 bij de invoering van de omgekeerde bewijslast, bewijsvermoeden aantonen, dat schades niet het gevolg zijn van bodembewegingen.